Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.SYMPATIK-NASIELSK.pl jest Sympatik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Regon: 381041966; NIP: 5242871505; KRS: 0000745414
Siedziba: ul. Myśliborska 1/69; 03-185 Warszawa
Adres:05-190 Nasielsk; ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 59
zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako SYMPATIK.

1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez SYMPATIK zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).

2. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez SYMPATIK jest:
a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez SYMPATIK, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych oraz analiza statystyczna prowadzona przez SYMPATIK ;
b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od SYMPATIK wydania danych osobowych Użytkownika;

3. Dane Użytkowników będą przechowywane przez SYMPATIK przez cały okres trwania umowy z SYMPATIK  i okres świadczenia przez SYMPATIK usługi na rzecz Użytkownika SYMPATIK .
Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez SYMPATIK ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. SYMPATIK stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.

4. Prawa Użytkownika SYMPATIK:
a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób SYMPATIK przetwarza dane Użytkownika,
b) uzyskanie przez Użytkownika od SYMPATIK kopii jego danych osobowych.
c) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie,
d) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
e) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez SYMPATIK  dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z SYMPATIK w celu wyjaśnienia,
f) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez SYMPATIK  danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.
g) Użytkownik może zrealizować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez przysłanie oświadczenia woli na adres email recepcja@sympatik-nasielsk.pl Prosimy o użycie adresu e-mail, który wskazał/a Pani/Pan podczas dobrowolnego swoich podania danych osobowych w trakcie wyrażania zgody.

Witamy. Opisz pokrótce Twoją sprawę, a odpiszemy najszybciej jak się da ;)
AKTUALNOŚCI